Załatwianie spraw w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Rejestracja i zatwierdzanie zakładów sektora spożywczego
Podstawa prawna: Art.61,62,63,64 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 149 ze zm.)

Wniosek o wpis do rejestru zakładów prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Kościerzynie wymagany
jest w odniesieniu do:
 • działalności w zakresie dostaw bezpośrednich,
 • urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności,
 •  obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 • gospodarstw agroturystycznych,
 •  podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1 000 hl w ciągu roku kalendarzowym,
 • aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego,
 • sklepów zielarskich,
 • przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie,
 •  Producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym,
 • zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności na odległość (sprzedaży
  wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet,
 •  zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem,
 •  podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną.
 • Podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot takie numery posiada, określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu, określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Do wniosku należy dołączyć:
 aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą,

 •  zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zawierające numer identyfikacyjny – w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej lub dostaw bezpośrednich,
 • w przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności – wykaz tych urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta i rok jego produkcji oraz datę uruchomienia.

Wniosek o wpis do rejestru zakładów należy składać w terminie, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności w sekretariacie PSSE w Kościerzynie, ul. Wodna 15, pokój nr 1, parter, w godzinach 7:30-15:00.

Wniosek o zatwierdzenie zakładu (w drodze decyzji) i o wpis do rejestru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie są zobowiązane złożyć wszystkie zakłady sektora spożywczego działające na terenie miasta Kościerzyna i powiatu kościerskiego, które:
 • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,
 • wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
 • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • działają na rynku materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot takie numery posiada,określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu, określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Do wniosku należy dołączyć:
 Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą,

 Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów należy składać w terminie, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności w sekretariacie PSSE w Kościerzynie, ul. Wodna 15, pokój nr 1, parter, w godzinach 7:30-15:00.

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów są zobowiązane złożyć podmioty działające na terenie miasta Kościerzyna i powiatu kościerskiego w sektorze spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, znajdujące się już pod nadzorem (w rejestrze) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów należy złożyć w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany w sekretariacie PSSE w Kościerzynie, ul. Wodna 15, pokój nr 1, parter, w godzinach 7:30-15:00.

 

Wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów zobowiązane są złożyć podmioty znajdujące się w rejestrze zakładów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie, po zakończeniu działalności.

Wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer REGON i numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot takie numery posiada określenie czego dotyczy zmiana określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.