Sekcja Epidemiologii

Sekcja Epidemiologii
tel. +48 58 686 33 64 wew. 23

Godziny wydawania szczepionek (pon-pt):
7:25 – 10:30 i 13:00 – 15:00


Druki do pobrania DRUKI

Do zadań Sekcji Epidemiologii należy:

Prowadzenie rejestrów podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne podlegające obowiązkowi zgłaszania;
Prowadzenie rejestru dodatnich wyników badań bakteriologicznych;
Prowadzenie rejestru zatruć pokarmowych;
Nadzór nad nosicielami patogenów schorzeń jelitowych (wydawanie skierowań dla w/w na bezpłatne badania kału);
Nadzór nad nosicielami antygenu HBS i HCV i osób chorych na wirusowe zapalenia wątroby (wydawanie skierowań na bezpłatne szczepienia przeciwko WZW B);
Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych mających na celu ustalenie źródła i dróg szerzenia się zakażenia oraz ich likwidację a tym samym niedopuszczenie do wystąpienia kolejnych zachorowań;
Udział w programie eradykacji poliomyelitis;
Dokonywanie bieżącej oceny sytuacji epidemiologicznej;
Bieżący nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
Prowadzenie rejestru ognisk epidemicznych występujących w podmiotach leczniczych
Nadzór epidemiologiczny nad grypą;
Nadzór nad akcjami specjalnymi w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego;
Opracowywanie raportów dwutygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych;
Nadzór nad realizacją szczepień ochronnych;
Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych;
Sporządzanie sprawozdań kwartalnych ze zużycia preparatów do szczepień i ilości kart uodpornienia;
Sporządzanie sprawozdań rocznych ze szczepień ochronnych;
Opracowywanie planu szczepionek na kolejny rok;
Prowadzenie rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych;
Podejmowanie działań wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych;
Współpraca ze szpitalnymi Zespołami ds. Zakażeń Szpitalnych oraz innymi organami administracji publicznej w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych;
Udział w programach i akcjach prozdrowotnych;