Badanie kału w kierunku Salmonella i Shigella

 Próbki do badania kału w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella u osób zdrowych przyjmowane
są w Punkcie Przyjmowania Próbek PSSE w Kościerzynie, ul. Wodna 15 (wejście od ul. Szopińskiego)
od poniedziałku do środy w godz. 8:00 – 11:00

Aby wykonać badanie należy:

1. W Punkcie Przyjmowania Próbek lub w Sekretariacie parter, pok. 1

– odebrać pojemniki na próbki
– zlecenia:

zlecenie na wykonania badania wraz z instrukcją poboru materiału do badań;
zlecenie na transport próbek;
zlecenie do laboratorium PSSE w Starogardzie Gdańskim

2. Do Punktu Przyjmowania Próbek dostarczyć trzy próbki kału pobrane zgodnie z zaleceniem oraz
z wypełnionymi zleceniami.

3. Dokonać opłaty za badania próbek kału.
Wpłacić w kasie PSSE  85,00 zł (słownie: osiemdziesiątpięć 00/100)

4. Odebrać wyniki badania w PSSE w Kościerzynie, ul. Wodna 15, w Punkcie Przyjmowania Próbek
lub w Sekretariacie parter, pok. 1

Wydawanie pojemników na próbki: poniedziałek -piątek7.30 – 15.00
Przyjmowanie próbek do badania poniedziałek- środa 8.00 – 11.00
Wydawanie wyników badań: poniedziałek – piątek7.30 – 15.00

UWAGA: Uczniowie/studenci/doktoranci, posiadający skierowanie wystawione przez dyrektora szkoły/rektora uczelni są zwolnieni z opłaty za badanie.
Podstawa prawna: Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U.
z 2018r., poz.151).

W przypadku zmian informacje będą aktualizowane na bieżąco.