Przyjmowanie skarg i wniosków

Przyjmowanie i załatwianie spraw i odbywa się w godzinach urzędowania
od poniedziałku do piątku w godz. 7:25-15:00
w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościerzynie
ul. Wodna 15, 83-400 Kościerzyna

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.

TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY

tel. alarmowy 0692 101 253 (całodobowy w nagłych zdarzeniach)

Na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz.46)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków we wtorki
w godz. 15.00 -16.00 oraz w czwartki w godz. 11.00 -12.00

Osobami uprawnionymi do przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kościerzynie są:

Grażyna Greinke – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie
Katarzyna Duska – Kierownik Oddziału Nadzoru Bieżącego

Ponadto osobami uprawnionymi do przyjmowania interwencjiw Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościerzynie są:

Elżbieta Spiczak-Brzezińska – Kierownik Sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

Skargi, wnioski, interwencje muszą zawierać:

1. Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego.
2. Adres wnoszącego.

Skargi, wnioski, interwencje mogą być wnoszone

– pisemnie
– fax-em, nr fax-u 58 686 33 64; 58 686 78 77
– pocztą elektroniczną na adres psse.koscierzyna@pis.gov.pl
– ustnie do protokołu

TERMIN ZAŁATWIENIA SKARGI,WNIOSKU, INTERWENCJI

Państwowy Powiatowy i Inspektor Sanitarny w Kościerzynie , skargi i wnioski załatwia bez zbędnej zwłoki.

W przypadku gdy skarga,wniosek, interwencja wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy wynosi 1 miesiąc od daty otrzymania. Skargi, wnioski, interwencje szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Termin załatwiania spraw:zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2017 poz. 1257)

UWAGA:
Skargi, wnioski, interwencje nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.