O PSSE

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczące:

1. higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia, czystości powietrza atmosferycznego, gleby wód i innych
elementów środowiska
w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

2. utrzymanie należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej, dróg,
ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego,
lotniczego i morskiego;

3. warunków produkcji, transportu przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;

4. warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi
do kontaktu z żywnością,
kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;

5. warunków zdrowotnych środowiska pracy, zwłaszcza zapobiegania powstawania chorób zawodowych
i innych chorób związanych z warunkami
pracy;

6. higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach
oświatowo-wychowawczych,
szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;

7. higieny procesów nauczania;

8. przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące
substancje chemiczne, lub wyroby obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2001r.
o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.) oraz z rozporządzeń Wspólnot
Europejskich wymienionych w tej ustawie.

9. przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków
wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. Nr 179, poz. 1485)
rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004r.
określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami
trzecimi.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy również kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.