Higiena Dzieci i Młodzieży

Higiena Dzieci i Młodzieży
tel. 58 686 33 64 wew. 28
I piętro, pok. 11

Zadania Higieny Dzieci i Młodzieży
Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.
W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

  • stanu sanitarno – technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo – wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole,
  • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych,
  • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.

Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo – wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.