AZBEST. ZAGROŻENIE DLA CIEBIE, TWOICH NAJBLIŻSZYCH I OTOCZENIA

UWAGA NA USZKODZONE DACHY ETERNITOWE

W czasie ostatniej nawałnicy w naszym powiecie uszkodzeniu uległo wiele dachów na obiektach inwentarskich i gospodarczych. Bardzo często były one pokryte płytami azbestowo-cementowymi (eternitem). PPIS w Kościerzynie informuje:

Azbest jest groźny w momencie, kiedy jego włókna zostają uwolnione do atmosfery, dzieje się tak najczęściej w wyniku niewłaściwego składowania odpadów azbestowych, jak również w wyniku niewłaściwego usuwania wyrobów zawierających azbest z dachów i elewacji.

Azbest jest substancją rakotwórczą, ma postać włókien o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1, a jego odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Szkodliwość włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd są usuwane przez rzęski, włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna cienkie (do 0,01 μm) – przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w płuca, gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory (pylicę azbestową i międzybłoniaka opłucnej). Nowotwory spowodowane azbestem rozwijają się zwykle po kilkunastu latach od momentu narażenia, stąd tak ważne jest podnoszenie świadomości pracowników i osób narażonych na działanie azbestu.

Szczegółowe wymagania określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004, nr 71 poz. 649) oraz rozporządzenie zmieniające (Dz.U. 2010, nr 162 poz. 1089).

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

Jak postępować z wyrobami zawierającymi azbest. Więcej informacji na www.bezazbestu.com.pl

http://polskabezazbestu.pl/azbest

Ulotki

AZBEST nie jest the BEST

azbest_1

azbest_2